» Smluvní podmínky
Smluvní podmínky

Smluvní podmínky

pro dětské příměstské tábory a akce Nordica Ski Zlín občanské sdružení

platné od 1. 1. 2016

 

Smluvní vztah mezi Nordica Ski Zlín a objednatelem se řídí ustanovením Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven těmito podmínkami.

 

Smluvní strany

 

-        Nordika Ski Zlín, z.s. IČ: 228 85 170, se sídlem T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín (dále jen spolek)

 

-        Zákonný zástupce účastníka (dále jen objednatel)

 

Rozsah plnění

Spolek poskytuje svoje služby účastníkům  letních a zimních táborů, tj. dětem a mládeži. Sdružení zabezpečuje služby na základě přihlášky dítěte, vyplněné objednatelem. Rozsah plnění zahrnuje zajištění programu, ubytování (u pobytových akcí), stravování, pedagogický a zdravotnický dozor účastníka akce dle platných legislativních norem, vztahujících se na akce pro děti. 
Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah (smlouva) mezi objednatelem a sdružením vznikne při současném splnění následujících tří bodů:

 1. Objednatel vyplní on-line formulář přihlášky na internetových stránkách  www.nordica-ski-zlin.cz.
 2. Spolek potvrdí (e-mailem) objednateli přijetí přihlášky dítěte na danou akci.
 3. Objednatel buď
  a) uhradí ve lhůtě dle platebních podmínek do 10 dnů od potvrzení přihlášky zálohu ve výši 1.000 Kč na účastníka nebo do 5 dnů celou částku. Informaci o platebních podmínkách obdrží zákonný zástupce v potvrzovacím mailu. V této lhůtě musí být částka připsána na účet Nordica Ski Zlín v souladu s potvrzením přihlášky a se správným variabilním symbolem (rodné číslo účastníka bez lomítka) 
  nebo
  b) poskytne ve lhůtě 10 dnů od potvrzení přihlášky údaje pro fakturaci. Údaje poskytne vyplněním formuláře "Požadavek na fakturaci" na stránkách Nordica Ski Zlín, případně sdružení obdrží ve stejné lhůtě objednávku organizace (zaměstnavatel jednoho z rodičů) a současně bude dodržena splatnost faktury vystavené sdružením na základě výše uvedených podkladů.

Cena

Cena zahrnuje služby, které jsou při každé objednávané činnosti přesně vymezeny.

Spolek si vyhrazuje právo odůvodněné změny cen v případě závažných cenových změn na trhu nebo legislativních změn ovlivňujících náklady sdružení. Pokud v době od podání přihlášky do dne zahájení akce účastníka změní sdružení cenu, je povinno tuto změnu objednateli neprodleně oznámit. Při zvýšení ceny má objednatel právo od uzavřené smlouvy odstoupit (písemně nebo e-mailem) ve lhůtě 10 dnů od oznámení zvýšení ceny. Když tak neučiní ve stanovené lhůtě, je povinen vyšší cenu uhradit.

 

Platební podmínky příměstského sportovního tábora

Celková cena  (resp. doplatek ceny)  je splatný  nejpozději do 15. 6. příslušného roku pro přihlášky zaslané do 30. 4. příslušného roku. U přihlášek zaslaných po 30. 4. příslušného roku je splatnost celkové ceny do 10 dnů od potvrzení přihlášky.U přihlášek zaslaných po 1. 6. příslušného roku je splatnost do 5 dnů od potvrzení přihlášky, nejpozději však tři dny před zahájením tábora.

Cena za účast na táboře musí být uhrazena před jeho zahájením.

Změna podmínek akce

V závažných a odůvodněných případech může sdružení změnit termín, program, cenu činnosti, případně činnost zrušit. Pokud objednatel se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 dnů od sdělení sdružení o změně některých podmínek akce. Změna podmínek, jakož i nesouhlas objednatele s ní, musí být vyjádřeny písemně nebo e-mailem. Již zaplacenou částku musí sdružení vrátit objednateli v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků) nebo při částečném plnění poměrně k využitým službám.

 

Účast na táboře, akci

Objednatel musí zaplatit plnou cenu objednané činnosti v souladu s výše uvedenými platebními podmínkami a řídit se pokyny pro účastníky.

Účastník, který v průběhu tábora, akce nerespektuje program činnosti, případně nedodržuje nebo nesplňuje podmínky pobytu, může být z akce vyloučen, přičemž objednatel nemá nárok na náhradu za nevyužité služby a musí účastníka odvézt  na svoje náklady.

Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, kterou nevyužije účastník vlastní vinou.

Spolek zodpovídá za organizaci činnosti.

Za škody způsobené účastníky zodpovídá objednatel. Jakékoli vážnější poškození inventáře sdružení popř. jiného zařízení v průběhu činnosti hradí objednatel.

Odstoupení od smlouvy objednatelem

Objednatel má právo před zahájením akce jednostranně od smlouvy odstoupit. Sdružení je povinno vrátit zaplacené částky, snížené o stornopoplatky, na účet objednatele, a to nejpozději do 31.8. příslušného roku u letních táborů.

Stornopoplatky

Při jednostranném písemném odstoupení objednatele od smlouvy před zahájením akce je sdružení oprávněno účtovat stornopoplatky, jejíž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy následovně:

 • Odstoupení nejpozději  5 dnů před zahájením tábora bez udání důvodu  - storno poplatek  0,- Kč
 • Odstoupení 4 dny a méně před zahájením tábora, bude účtován stornopoplatek  500,- Kč. V případě odstoupení před zahájením tábora z důvodu onemocnění dítěte doloženého lékařským potvrzením se stornopoplatek nevybírá.

Neúčast na táboře, zrušení účasti v průběhu tábora

V případě, že se účastník z důvodů na jeho straně nezúčastní akce nebo nenastoupí na akci (a přitom objednatel neodstoupí od smlouvy před zahájením akce) , nemá objednatel nárok na vrácení zaplacené částky.

V případě, že účastník tábora onemocní v průběhu akce a objednatel zruší písemně účast po zahájení akce, nemá objednatel nárok na vrácení zaplacené částky.

 

Odstoupení od smlouvy sdružením

Spolek může před započetím pobytu nebo v jeho průběhu odstoupit od smlouvy v následujících případech, za kterých objednateli přitom nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky:

 1. Účastník vážně narušuje průběh pobytu.
 2. V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky).
 3. Účastník pobytu nesplňuje fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře nebo mu účast nedovoluje jeho zdravotní stav.
 4. Pokud účastník není na akci přijat kvůli pedikulóze (zavšivení, hnidy). (Na akci může být přijat až po jejím účinném odstranění.)
 5. Objednatel nedodá předepsanou dokumentaci účastníka pobytu, tj.  kopii průkazu pojištěnce, případně nepodepíše čestné prohlášení (tzv. bezinfekčnost).
 6. Pokud není zaplacena ve lhůtě dle platebních podmínek celá částka za pobyt účastníka.

Dále může spolek odstoupit od smlouvy v důsledku tzv. "vyšší moci", t.j. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat a dále v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci. V těchto případech obdrží objednatel uhrazenou částku zpět v plné výši nebo poměrně k využitým službám. Objednateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.

Pořizování fotografií, audio a video záznamů

Objednatel uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů svého dítěte během tábora a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách sdružení a s jejich použitím k propagačním účelům sdružení.

Závěrečná ustanovení

Vyplněním přihlášky bere objednatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. Objednatel stvrzuje v přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů z přihlášky a dalších dokumentů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. pro potřeby sdružení. Sdružení se zavazuje neposkytovat tyto osobní údaje třetí straně.

MDFmM